.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.

kde sa možeme potkat:
.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.

sobota
4. zá?í 2021
VARENÍ TRNEK
Dolní N?m?í (14-18)

Ženský sbore?ek Nivni?ka, MS Brankovice, Doln?m?an, Muzikaša, DH Javorinka a Borši?ané


.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.


ned?le
5. zá?í 2021
HODY
Nivnice | Plitvi?ky (16-17)

Ženský sbore?ek Nivni?ka, Muzikaša, Malu?ká nivni?ka, Malá nivni?ka a Borši?ané


.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.


sobota
18. zá?í 2021
PODZIM NA D?DIN?
Strážnice, skanzen (9-14)

Ženský sbore?ek Nivni?ka a Borši?ané


.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.


sobota
18. zá?í 2021
BUR?ÁKOVÉ ODPOLEDNE SE SBORY
Vnorovy, Lidé?ovice (15-18)

Ženský sbore?ek Nivni?ka, Spinek a Borši?ané


.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.


ned?le
26. zá?í 2021
VINOBRANÍ
Svatobo?ice - Mist?ín

Borši?ané


.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.


pond?lí
27. zá?í 2021
K?EST CD M?J MILÝ
Nivnice, Beseda (18-00)

Ženský sbore?ek Nivni?ka, CM Mladí Bur?áci, HM Petra Mi?ky, Jan Mad?ri? a Jan Ká?er


.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.


úterý
16. listopadu 2021
PREDKATERINA
Boršice u Blatnice

zatým sú pozvaní CM Oskoruša, SPT Bzen?an, Hútek a Mist?ické frajárky a po poradu zas bude porádná tancova?ka


.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.

Boršièané

Josef J E Ž E K
Radek D U L A
Bohuslav V Á V R A
Dušan K Ø I V Á K
Josef S L A N Í K
Vít J A N E È K A
Libor Z L O M E K
Milan B O B È Í K
Miroslav H L A D K Ý
Ludvík Š I M È Í K
Vojtìch O N D R A
Patrik H R A B A L
Michal B A H U L A
Vít O R L O V S K Ý
Pavel CH R A M O S T A
Vít H R A B A L
Vlastimil O N D R A

Patrik Š I M È Í K
Petr V Á V R A
Josef Z E M È Í K
Radek G A L U Š K A
Radek Z L O M E K
Vladimír S A L È Á K
Martin D R A È K A
Josef N O Ž I È K A
Stanislav S I D O N
Zdenìk P O M Y K A L
Josef Ž U F Á N E K
Martin S M O L E J
František Z Á K U T N Ý

dojdite

zveme mezi sebe
další boršické zpìváky

zkúška je každé
úterý 19:00 - 21:00
v knihovnì nebo na památkovém domku s navazujícím besedováním v obecní hospodì

podpoøili násBLOG pana SALÈÁKA

 ... Vladimír Salèák uprostøed nás s decáèkem na krku ... 19.9.2008 
Boršice - kulturák ... foto: Z. Ondrová Kamarádi,

i z toho mála, co jsem (rád) mezi Vámi, jste mohli poznat, že jsem ve srovnání s jinými lidmi trochu nìkde jinde. Jestli Vám to nebude vadit, budu Vás po dobu jednoho roku (snad mi ten èas Pán Bùh dopøeje) obtìžovat mými povídáními a to pøevážnì z oblasti dechové hudby. Sem tam se tam objeví snad i jiný žánr. Nenutím Vás ke ètení, není pro Vás nic jednoduššího, než povídání z poèítaèe vymazat. V žádném pøípadì si nechci hrát na nìjakého výjimeèného èlovìka, jen jsem trochu jiný.

Pøiznám se, že se moc rád dìlím se svými pøáteli o své zážitky, ale, což není zanedbatelné, dovedu naslouchat i jim. Tøeba mi nìkdo z Vás také bude o svých zážitcích povídat. Tøeba mi i napište, zda se to dá èíst: Vladimir.Salcak@seznam.cz .

Tak a teï zkuste pøeèíst moje první povídání až do konce.

Pìkné dny Vám pøeje

Vladimír Salèák
... uprostøed Boršièanú
s decáèkem na krku...
19. záøí 2008

Jednotlivá ètení jsou zobrazována co týden vždy kolem úterku, což je den zkúšky Boršièanú.

ètení 203: TØEBOÒ, MÌSTO KRÁSNÉ (9. 9. 2012)
ètení 202: JAK JSEM SE ZNOVU NARODIL II. (2. 9. 2012)
ètení 201: A KTO JE VIAC (26. 8. 2012)
ètení 200: CHLADÍRNA A DECHOVKA (19. 8. 2012)
ètení 199: KDE DOMOV MÙJ? (12. 8. 2012)
ètení 198: PØEZDÍVKY (5. 8. 2012)
ètení 197: PROÈ NEMÁM RÁD KAPELNÍKY (29. 7. 2012)
ètení 196: HÁJECKÁ PEC (22. 7. 2012)
ètení 195: KRAJINOU MÉHO MLÁDÍ (15. 7. 2012)
ètení 194: TÁBORY (8. 7. 2012)
ètení 193: VYKRADENÝ KALENDÁØ III. (1. 7. 2012)
ètení 192: PRVNÍ LÁSKA (24. 6. 2012)
ètení 191: PETROVE, PETROVEÈKU (17. 6. 2012)
ètení 190: PÍSNIÈKA LIDOVÁ NEBO UMÌLÁ? (10. 6. 2012)
ètení 189: SORRI NEBO SORRY? (3. 6. 2012)
ètení 188: MÙJ KRAJ MILOVANÝ (27. 5. 2012)
ètení 187: JAK JSEM SE STAL PRADÌDEÈKEM (20. 5. 2012)
ètení 186: BEZ PASU ÈI DOLOŽKY (13. 5. 2012)
ètení 185: RVAÈKA O PUK (6. 5. 2012)
ètení 184: JAK JSEM OHROZIL OBRANYSCHOPNOST REPUBLIKY (29. 4. 2012)
ètení 183: JAK JSEM O NÌJAKÝ ROK OMLÁDL (22. 4. 2012)
ètení 182: KYTIÈKA FIALEK (15. 4. 2012)
ètení 181: SVÍÈKOVÁ NA SMETANÌ (8. 4. 2012)
ètení 180: VYKRADENÝ KALENDÁØ II. (1. 4. 2012)
ètení 179: VZPOMÍNKA NA FRANTIŠKA MÍÈKU (25. 3. 2012)
ètení 178: PÌT TIBEANÙ (18. 3. 2012)
ètení 177: LÉTA STUDENTSKÁ (11. 3. 2012)
ètení 176: PØIJDE JARO, PØIJDE... (4. 3. 2012)
ètení 175: FRONTOVÁ ZABIJAÈKA (26. 2. 2012)
ètení 174: ANTIARCHIV (19. 2. 2012)
ètení 173: OMLUVNÉ ÈTENÍ K VANDRBUCHÙM ... UKÁZKY Z VANDRBUCHÙ ZDE (12. 2. 2012)
ètení 172: JAK JSEM PSÁVÁL NOTY ... UKÁZKY MÝCH NOT ZDE (5. 2. 2012)
ètení 171: CO SE UŽ MÁLO VIDÍ (29. 1. 2012)
ètení 170: PÁTEK TØINÁCTÉHO (22. 1. 2012)
ètení 169: TEXTOVNÍKY (14. 1. 2012)
ètení 168: VYKRADENÝ KALENDÁØ I. (7. 1. 2012)
ètení 167: BETLÉMSKÉ SVÌTLO (1. 1. 2012)
ètení 166: MALÁ VÁNOÈNÍ (25. 12. 2011)
ètení 165: DÌDICTVÍ OTCÙ (18. 12. 2011)
ètení 164: CO K ÈEMU PATØÍ (11. 12. 2011)
ètení 163: UŽ JSTE PSALI JEŽÍŠKOVI? (4. 12. 2011)
ètení 162: STRACH JE KDYŽ... (27. 11. 2011)
ètení 161: NERÚBAJTE UŽ!!!(vìnováno památce Bohuslava Smišovského) (20. 11. 2011)
ètení 160: Blatnice pod, nebo u …? (13. 11. 2011)
ètení 159: O jedné malé jitrnièce (6. 11. 2011)
ètení 158: Perníková Anièka (30. 10. 2011)
ètení 157: Vinaøi (23. 10. 2011)
ètení 156: Jak jsme se ozdravovali (16. 10. 2011)
ètení 155: Dùchod (9. 10. 2011)
ètení 154: Studánky (2. 10. 2011)
ètení 153: Babí léto a strach (25.9.2011)
ètení 152: Taktika je když… (18.9.2011)
ètení 151: Léèivky (11.9.2011)
ètení 150: Dáte si kapra pana Voka? (4.9.2011)
ètení 149: Jak jsme nesnìdli srnce (28.8.2011)
ètení 148: Dobrou chu (21.8.2011)
ètení 147: Jídlo je když (14.8.2011)
ètení 146: Jak jsem se stal Boršièanem (7.8.2011)
ètení 145: Pøestal jsem být hrdinou (31.7.2011)
ètení 144: Svìtáci (24.7.2011)
ètení 143: ...a èeština pláèe (17.7.2011)
ètení 142: Dostal jsem psaní (10.7.2011)
ètení 141: Jak jsem se bál (26.6.2011)
ètení 140: Sedmihlasky (19.6.2011)
ètení 139: Vùnì je když… (12.6.2011)
ètení 138: Psací stroj (5.6.2011) + fotka

ètení 137: Jožkùv rum (29.5.2011)
ètení 136: Samizdat je když...! (22.5.2011)
............................... pøílohy: PRVNÍ, DRUHÁ, TØETÍ a ÈTVRTÁ
ètení 135: Uplakaná nedìle (15.5.2011)
ètení 134: Jména ženského rodu ve fotbale (8.5.2011)
ètení 133: Zase trocha poezie (1.5.2011)
ètení 132: Jsem èástí elektorátu (24.4.2011)
ètení 131: Javorník není Amerika (17.4.2011)
ètení 130: R úbajú a rúbajú (10.4.2011)
ètení 129: Pøedèasný apríl (3.4.2011)
ètení 128: Ještì jedno úterý (27.3.2011)
ètení 127: Tak nevím! (20.3.2011)
ètení 126: Píseò o prezidentovi (13.3.2011)
ètení 125: Praho, Praho, stovìžatá (6.3.2011)
ètení 124: Nemusí být každé úterý blbec (27.2.2011)
ètení 123: Jindøichovi (20.2.2011)
ètení 122: Bažant pøíloha: Dekret (6.2.2011)
ètení 121: Èervená sukýnka (6.2.2011)
ètení 120: Køižovka (30.1.2011)
ètení 119: Voda (23.1.2011)
ètení 118: Zaèínajú rúbat v našem lesi (16.1.2011)
ètení 117: Dùbravìnka zelená (9.1.2011)
ètení 116: To byl silvestr (1.1.2011)
ètení 115: Tlapky od oka (28.12.2010)
ètení 114: Nám narodil se (20.12.2010)
ètení 113: Kanáry (14.12.2010)
ètení 112: Ještì jednou mobilní telefon (07.12.2010)
ètení 111: Mobilní telefon (30.11.2010)
ètení 110: Pohodový den (23.11.2010)
ètení 109: Jak jsem se "pral" o dechovku II. (16.11.2010)
ètení 108: Jak jsem se "pral" o dechovku I. (09.11.2010)
ètení 107: Jaro, léto, burèák, zima (02.11.2010)
ètení 106: LETOŠNÍMU LÉTU MOC DLUŽÍM (26.10.2010)
ètení 105: NA KANÁRY LETOS ZASE NEPOJEDEME (19.10.2010)
ètení 104: ZASE VYŠITÝ DEN (12.10.2010)
ètení 103: DEN JAKO VYŠITÝ (12.10.2010)
ètení 102: VENKOVANÉ (5.10.2010)
ètení 101: ZAHRADA MORAVY (28.9.2010)
ètení 100: ZRCADLO (21.9.2010)
ètení 99: JAK SE LADACOS SHÁNÌLO (14.9.2010)
ètení 98: ÈERVENÁ SUKÝNKA (7.9.2010)
ètení 97: BORŠICKÁ SVAJBA (31.8.2010)
ètení 96: STRÝC FRANCEK (24.8.2010)
ètení 95: JAK JSEM BYL ODEJIT Z ÈESKÉHO ROZHLASU BRNO (17.8.2010)
ètení 94: JAK JSEM SE NESTAL ØEDITELEM KULTURNÍHO DOMU (10.8.2010)
ètení 93: ZAPOMENUTÉ NÁPISY (3.8.2010)
ètení 92: AŽ BÍLÉ KONVALINKY VZKVETOU ... SOUKUP - fotografie (27.7.2010)
ètení 91: PUTOVÁNÍ DO BORŠIC (20.7.2010)
ètení 90: TENTO ZPÙSOB LÉTA MILUJI UŽ LÉTA (13.7.2010)
ètení 89: RAZÍTKA (6.7.2010)
ètení 88: VANDRBUCHY (29.6.2010)
ètení 87: POCTIVÍ ZLODÌJI (22.6.2010)
ètení 86: NOCLEHY (15.6.2010)
ètení 85: PENÌŽENKA NEBO ŠRAJTOFLA? (8.6.2010)
ètení 84: DVA ŠÁTEÈKY (1.6.2010)
ètení 83: VLADIMÍR MENŠÍK (25.5.2010)
ètení 82: ZPÍVÁNÍ V HOSPODÁCH (18.5.2010)
ètení 81: GRANDHOTEL CHRUDIM (11.5.2010)
ètení 80: LETCI (4.5.2010)
ètení 79: VÝROÈÍ SVATBY (27. 4. 2010)
ètení 78: ZKUSME NEZAPOMNÌT (20. 4. 2010)
ètení 77: TROCHA POEZIE (13. 4. 2010)
ètení 76: POVÍDÁNÍ O RÙŽÍCH fotka s KVÌTOU (6. 4. 2010)
ètení 75: CO JE PSÁNO V KRONIKÁCH II. (30. 3. 2010)
ètení 74: SLOVÁCKÝ GEN (23. 3. 2010)
ètení 73: CO JE PSÁNO V KRONIKÁCH I. (16. 3. 2010)
ètení 72: MÙŽE ZA TO LAÏKA NEBO NE? (9. 3. 2010)
ètení 71: MALÁ POHÁDKA (2. 3. 2010)
ètení 70: AUTOKEMPING (23. 2. 2010)
ètení 69: STRAÈKA (16. 3. 2010)
ètení 68: DALŠÍ PERLIÈKY (9. 2. 2010)
ètení 67: SLEPICE A DECHOVKA (2. 2. 2010)
ètení 66: DECHOVKA A RÙŽIÈKOVÁ (25. 1. 2010)
ètení 65: VÌZEÒSKÝ AUTOBUS (19. 1. 2010)
ètení 64: ZAPOMENUTÁ TUBA (12. 1. 2010)
ètení 63: LIDOVÍ VYPRAVÌÈI (5. 1. 2010)
ètení 62: NOVÝ KRMÍK (29. 12. 2009)
ètení 61: KOLEDOVÁNÍ (22. 12. 2009)
ètení 60: LÍC A NEBO RUB? (15. 12. 2009)
ètení 59: JE ZASE NÁHODA BLBEC? (8. 12. 2009)
ètení 58: SVAÏBA JAKO ØEMEN (1. 12. 2009)
ètení 57: EJ HODY, HODEÈKY (24. 11. 2009)
ètení 56: DECHOVKA A NAPOLEON (17. 11. 2009)
ètení 55: BORŠIÈANKA A GAMMA NÙŽ (10. 11. 2009)
ètení 54: V UHRÁCH JE DOBRÉ VÍNO (03. 11. 2009)
ètení 53: HODINKY A HODINKY (27. 10. 2009)
ètení 52: FRNGAÈKY (20. 10. 2009)
ètení 51: SVÌT OÈIMA DÌTÍ (13. 10. 2009)
ètení 50: FOTBALISTI (6. 10. 2009)
ètení 49: KRÁLIKÁØ (29. 9. 2009)
ètení 48: JAK SA VAØILY TRNKY (22. 9. 2009)
ètení 47: PODVAZKOVÝ TANEC (15. 9. 2009)
ètení 46: ARLEQUINO (11. 9. 2009)
ètení 45: ŠPANÌLÁCI (2. 9. 2009)
ètení 44: OHARKÁØ (25. 8. 2009)
ètení 43: KUFØÍK (18. 8. 2009)
ètení 42: JAKÚBEK (11. 8. 2009)
ètení 41: DAJ-LI MEDAILI NEBO... (4. 8. 2009)
ètení 40: A ZAS JE O ÈEM PSAT! (28. 7. 2009)
ètení 39: O PANU ÈEŠTINOVI (21. 7. 2009)
ètení 38: AUTOSTOP A DECHOVKA (14. 7. 2009)
ètení 37: PONÌKUD DIVNÝ SEN (7. 7. 2009)
ètení 36: JAK VZNIKLY MAÒASOVY SEHRADICE (30. 6. 2009)
ètení 35: I PÍSNIÈKY JE MOŽNO UKRÁST (23. 6. 2009)
ètení 34: PSÍ HODY (16. 6. 2009)
ètení 33: DECHOVKA A RÙŽIÈKA (9. 6. 2009)
ètení 32: PAJŠL (2. 6. 2009)
ètení 31: MAKOVÉ GULKY (26. 5. 2009)
ètení 30: TETIÈKA KURYVIÁLKA (19. 5. 2009)
ètení 29: NÁHODA JE OPRAVDU BLBEC (12. 5. 2009)
ètení 28: VÍNEÈKO BÍLÉ (5. 5. 2009)
ètení 27: JEŠTÌ JEDNOU VESELÁ JE DÌDINA (28. 4. 2009)
ètení 26: VESELÁ JE DÌDINA (21. 4. 2009)
ètení 25: V ZARAZICÁCH KRAJNÍ DÙM (14. 4. 2009)
ètení 24: TÁLINSKEJ RYBNÍK (7. 4. 2009)
ètení 23: JEŠTÌ JEDNOU ØÍZEK SE SALÁTEM (31. 3. 2009)
ètení 22: ØÍZEK JAKO TREST (24. 3. 2009)
ètení 21: DECHOVKA A POHÁR UEFA (17. 3. 2009)
ètení 20: UŽ JE TO TADY ... MDŽ (10. 3. 2009)
ètení 19: TAK NÁM ZAÈALA LIGA (3. 3. 2009)
ètení 18: JOŽULKA UHER (24. 2. 2009)
ètení 17: STÁT, JÁ NEMÁM GATÌ! (17. 2. 2009)
ètení 16: ZABIJAÈKA (10. 2. 2009)
ètení 15: OHLAS PRVNÍHO ÈTENÁØE (3. 2. 2009)
ètení 14: BÁBINA (1. 2. 2009)
ètení 13: PROÈ SE NA HORÒÁCKU NEDAØÍ DECHOVCE (25. 1. 2009)
ètení 12: PRÚTÌNÝ KOŠÍÈEK (18. 1. 2009)
ètení 11: SLIVOVICI LZE VYPÁLIT I V PANELÁKU (11. 1. 2009)
ètení 10: SVAÏBA (4. 1. 2009)
ètení 9: NÁSLEDKY VÁNOC (3. 12. 2008)
ètení 8: VÁNOCE V ZELENÉM (21. 12. 2008)
ètení 7: DVOJHLASNÉ VÁNOCE (14. 12. 2008)
ètení 6: TAK NÁM SKONÈILA LIGA (7. 12. 2008)
ètení 5: TVÙJ TONEK MICHNÙJ Z VRBICE (30. 11. 2008)
ètení 4: ZÁVORY (23. 11. 2008)
ètení 3: DVÍØKA OD KOMÍNA NEBO BUCHTY (16. 11. 2008)
ètení 2: POŠÁCKÁ (18. 11. 2008)
ètení 1: VZPOMÍNKA NA FRANTIŠKA KOŽÍKA (6. 11. 2008)
ètení 0: ÚVOD DO BLOGU + JAK VZNIKÁ PÍSNIÈKA (28. 10. 2008)

..............................

básnì Vladimíra SALÈÁKA
báseò 10: BUKOVÉ VARHANY (17. 2. 2009)
báseò 09: PRIMÁŠ (14. 2. 2009)
báseò 08: PIŠTEC (14. 2. 2009)
báseò 07: CIMBÁL (14. 2. 2009)
báseò 06: BRUÈÁK (14. 2. 2009)
báseò 05: ZPÌVÁÈCI (8. 2. 2009)
báseò 04: OBLIGÁT (28. 12. 2008)
báseò 03: V ÈAS VÁNOÈNÍ (21. 12. 2008)
báseò 02: KONTRÁŠ (14. 12. 2008)
báseò 01: TERCÁK (30. 11. 2008)

sana III 11. February 2009 05:05 0 29105
poïte daléj

AKTUALITY

O ÈEM TO JE

CD BORŠICKÉ
SEDLÁCKÉ

F O T K Y

PSALI O NÁS

A K C E

BLOG pana SALÈÁKA

V Ý U K O V Ý MATERIÁL

K O N T A K T

NAPIŠTE NÁM

...........

N I V N I È K A

F O L K L O R N Í
A K A D E M I E

SPRÁVA WEBU

Statistika
     
 
PHP-Fusion v6.01.18
Best Resolution : 1024 x 768
Design & Copyright 2005 by ANUBIS