.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.

co jsme zažili
a na co sa tìšíme:

.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.

COVID

VŠECKO
ZRUŠÍL

Boršièané

Josef J E Ž E K
Radek D U L A
Bohuslav V Á V R A
Dušan K Ø I V Á K
Josef S L A N Í K
Vít J A N E È K A
Libor Z L O M E K
Milan B O B È Í K
Miroslav H L A D K Ý
Ludvík Š I M È Í K
Vojtìch O N D R A
Patrik H R A B A L
Michal B A H U L A
Vít O R L O V S K Ý
Pavel CH R A M O S T A
Vít H R A B A L
Vlastimil O N D R A

Patrik Š I M È Í K
Petr V Á V R A
Josef Z E M È Í K
Radek G A L U Š K A
Radek Z L O M E K
Vladimír S A L È Á K
Martin D R A È K A
Josef N O Ž I È K A
Stanislav S I D O N
Zdenìk P O M Y K A L
Josef Ž U F Á N E K
Martin S M O L E J
František Z Á K U T N Ý

dojdite

zveme mezi sebe
další boršické zpìváky

zkúška je každé
úterý 19:00 - 21:00
v knihovnì nebo na památkovém domku s navazujícím besedováním v obecní hospodì

podpoøili násO èem to je

…na mužský sbor v Boršicách u Blatnice si už dlúho myslél
Vía H r a b a l.
A tož na zaèátku roku 2008 všeckých zpìvákú v Boršicích u Blatnice dùm od domu obešél a nekerých aj premlúvíl…

Boršièané
sa poprvní sešli
13. ledna 2008

do roku 2011 nás
d i r i g o v a l i
Josef N o ž i è k a

všeckých nás
o r g a n i z u j e
Vít H r a b a l

o žaludky sa stará
p r o v i j a n  á k
Dušan K ø i v á k

peníze prepoèítává
p o k l a d n í k
Radek D u l a

harmoniku drží
noty a nápady nosí
Vlastimil O n d r a

FJakub 28. August 2008 23:42 0 17940
poïte daléj

AKTUALITY

O ÈEM TO JE

CD BORŠICKÉ
SEDLÁCKÉ

F O T K Y

PSALI O NÁS

A K C E

BLOG pana SALÈÁKA

V Ý U K O V Ý MATERIÁL

K O N T A K T

NAPIŠTE NÁM

...........

N I V N I È K A

F O L K L O R N Í
A K A D E M I E

SPRÁVA WEBU

Statistika
     
 
PHP-Fusion v6.01.18
Best Resolution : 1024 x 768
Design & Copyright 2005 by ANUBIS