.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.

kde sa možeme potkat:
.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.

sobota
4. zá?í 2021
VARENÍ TRNEK
Dolní N?m?í (14-18)

Ženský sbore?ek Nivni?ka, MS Brankovice, Doln?m?an, Muzikaša, DH Javorinka a Borši?ané


.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.


ned?le
5. zá?í 2021
HODY
Nivnice | Plitvi?ky (16-17)

Ženský sbore?ek Nivni?ka, Muzikaša, Malu?ká nivni?ka, Malá nivni?ka a Borši?ané


.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.


sobota
18. zá?í 2021
PODZIM NA D?DIN?
Strážnice, skanzen (9-14)

Ženský sbore?ek Nivni?ka a Borši?ané


.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.


sobota
18. zá?í 2021
BUR?ÁKOVÉ ODPOLEDNE SE SBORY
Vnorovy, Lidé?ovice (15-18)

Ženský sbore?ek Nivni?ka, Spinek a Borši?ané


.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.


ned?le
26. zá?í 2021
VINOBRANÍ
Svatobo?ice - Mist?ín

Borši?ané


.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.


pond?lí
27. zá?í 2021
K?EST CD M?J MILÝ
Nivnice, Beseda (18-00)

Ženský sbore?ek Nivni?ka, CM Mladí Bur?áci, HM Petra Mi?ky, Jan Mad?ri? a Jan Ká?er


.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.


úterý
16. listopadu 2021
PREDKATERINA
Boršice u Blatnice

zatým sú pozvaní CM Oskoruša, SPT Bzen?an, Hútek a Mist?ické frajárky a po poradu zas bude porádná tancova?ka


.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.

Boršièané

Josef J E Ž E K
Radek D U L A
Bohuslav V Á V R A
Dušan K Ø I V Á K
Josef S L A N Í K
Vít J A N E È K A
Libor Z L O M E K
Milan B O B È Í K
Miroslav H L A D K Ý
Ludvík Š I M È Í K
Vojtìch O N D R A
Patrik H R A B A L
Michal B A H U L A
Vít O R L O V S K Ý
Pavel CH R A M O S T A
Vít H R A B A L
Vlastimil O N D R A

Patrik Š I M È Í K
Petr V Á V R A
Josef Z E M È Í K
Radek G A L U Š K A
Radek Z L O M E K
Vladimír S A L È Á K
Martin D R A È K A
Josef N O Ž I È K A
Stanislav S I D O N
Zdenìk P O M Y K A L
Josef Ž U F Á N E K
Martin S M O L E J
František Z Á K U T N Ý

dojdite

zveme mezi sebe
další boršické zpìváky

zkúška je každé
úterý 19:00 - 21:00
v knihovnì nebo na památkovém domku s navazujícím besedováním v obecní hospodì

podpoøili násAkce

pondìlí
16. listopadu 2020
PREDKATERINA
zatým jistí Boršièané a Mladí Burèáci
Boršice u Blatnice
a porádná tancovaèka


.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.


sobota
14. listopadu 2020
12. SVATOMARTINSKÉ ZPÍVÁNÍ
Žabèice
Lidový dùm


.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.


sobota
12. záøí 2020
STRAÒÁCKÉ HODY 2020
Strání
u Zámeèku | 16:00

Boršièané, Nivnièka, FS Javorina, CM Mladí Bruštíci, Popremýšláme + solisté, ŽS Netáta, CM Strýci + sólisté, SEN, Miloš Záleský /divadlo/


.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.

ètvrtek
27. srpna 2020
DESET ROKÚ PO SVAJBÌ
Boršice u Blatnice | 18:00
vedle Šánového u malého mostka

Komorní program v krásném zákoutí Boršic u Blatnice se spoleèným zpíváním s diváky, promítáním a vzpomínáním na porad BORŠICKÁ SVAJBA, kerý probìhl v exteriéroch obce presnì pred deseti rokama.


.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.


pátek
7. srpna 2020
MORAVSKÉ CHODNÍÈKY 2020
Napajedla
klášterní kaple | 20:00


.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.

nedìle
26. èervence 2020
Slávnosti bratstva
Velká Javoøina

.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.

nedìle
23. února 2020
FAŠANK
zveme všeckých na obchùzku
Boršice u Blatnice
poobìdì


.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.


nedìle
29. prosince 2019
VÁNOÈNÍ KONCERT
Nivnièka, dìti z Nivnièky
Boršièané
Nivnice
16:00 (kostel)


.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.


sobota
28. prosince 2019
VÁNOÈNÍ KONCERT
Nivnièka, dìti z Nivnièky
Boršièané
Boršice u Blatnice
18:00 (kostel, po mši sv.)


.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.


sobota
28. prosince 2019
VÁNOÈNÍ KONCERT
Nivnièka, dìti z Nivnièky
Boršièané
Bystøice pod Lopeníkem
15:00 (kaple)


.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.

sobota
30. listopadu 2019
LUDVÍK 70
posezení
Dolní Nìmèí
Rozkvìt


.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.


sobota
23. listopadu 2019
HODOVÁ OBCHÙZKA
S LEGRÚTAMA

Boršice u Blatnice

.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.


pátek
15. listopadu 2019
PREDKATERINA
Nivnièka, dìti z Nivnièky
Boršièané a Mladí Burèáci
Boršice u Blatnice
a porádná tancovaèka


.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.


úterý
12. listopadu 2019
ÈESKÝ ROZHLAS BRNO
Jan Káèer o boršických sedláckých

Brno

.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.

sobota
9. listopadu 2019
MARTINSKÝ HODOVÝ
ZPÍVÁNÍ

Nivnièka, Boršièané
Mužáci z Kobylí
sourozenci Bakovi a CM Zádruha
Kobylí
a porádná zábava


.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.


sobota
7. záøí 2019
ZPÍVÁNÍ NA JEZUITSKÉ KOLEJI
v rámci Slavností vína

Uherské Hradištì

.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.


pondìlí
29. èervence 2019
FOLKOVÉ PRÁZDNINY 2019
NOÈNÍ KONCERT
ZPÍVÁNÍ

Nivnièka, Boršièané
a dìti z Nivnièky
Nám욝 nad Oslavou
nádhera


.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.


nedìle
28. èervence 2019
Slávnosti bratstva
Velká Javoøina

.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.

sobota
20. èervence 2019
ALENA 50
Boršice u Blatnice
nádhera


.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.


sobota
29. èervna 2019
74. MFF STRÁŽNICE 2019
boršické sedlcké

Strážnice
Zbojnická lúka


.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.


pondìlí
19. kvìtna 2019
PRO BORŠICKÉ SENIORY
Boršice u Blatnice
nádhera


.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.

nedìle
3. bøezna 2019
BORŠICKÝ
FAŠANK 2019

po obchùzce posezení
v OBECNÍ HOSPODÌ
obchùzka: BORŠIÈANÉ
a obyvatelé BuB

BORŠICE
U BLATNICE


.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.

sobota
9. prosince 2018
KD Bzenec

VÁNOÈNÍ
KONCERT
Bzenecké drmolice, Maluèká nivnièka, Malá nivnièka, Ženský sboreèek Nivnièka a Boršièané.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.

ètvrtek
27. prosince 2018
Drslavice
ZPÍVÁNÍ
U KAPLIÈKY
Boršièané, MS z Hradèovic, dìti z MŠ Drslavice, schola, slovo starosty a faráøe.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.

nedìle
30. prosince 2018
Nivnice

kostel
17:00

VÁNOÈNÍ
KONCERT

Nivnièka, Maluèká nivnièka, Malá nivnièka a Boršièané.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.

pondìlí
31. prosince 2018
Velká Javoøina
SILVESTR
NA POMEZÍ
ÈESKO-SLOVENSKÁ
VATRA PØÁTELSTVÍ

Boršièané.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.sobota
12. kvìtna 2018
VI. PODJAVORINSKÉ
FOLKLÓRNE
SLÁVNOSTI 2018

LUBINA, amfiteáter Roh

Tento rok sa budú nies v duchu 100 výroèia ukonèenia I. svetovej vojny, 100 výroèia vzniku nášho spoloèného štátu, osmièkových výroèí...


.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.

nedìle
24. èervna 2018
Strážnice, skanzen

13 - 14:30

BORŠICKÉ SEDLÁCKÉ
obyvatelé Boršic u Blatnice
Boršièané, CM Mladí Burèáci a ženy Nivnièka.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.

sobota
10. února 2018
boršický
FAŠANK 2018

BORŠIÈANÉ + HASIÈI


.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.

sobota
6. ledna 2018
Vážany

15:00

SETKÁNÍ SBORÙ
Boršièané, Vážany....:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.

nedìle
26. listopadu 2017
Uh. Brod
17:00

PODVÁNOÈNÍ
FRANCOUZSKO-MORAVSKÝ
VEÈÍREK
Joel Bros, JAKUB (Uh. Brod)
Ženský sboreèek Nivnièka
a Boršièané.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.

sobota
4. listopadu 2017
Míkovice
21. VÝROÈÍ
CM MLADÍ BURÈÁCI


.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.

sobota
11. listopadu 2017
Vøesovice
CIMBÁLKA
Babule a Vøesovjánek (Vøesovice),
Ženský sboreèek Nivnièka,
Boršièané a CM Mladí Burèáci.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.

støeda
16. listopadu 2017
Boršice u Blatnice
20:00

PRED TÚ SVATÚ KATERINKÚ S PJESNIÈKÚ AJ S GORALENKÚ
tradièní predhodový
boršický porad

Derfla, Dolnìmèané,
Míkovjané, Kunovjané,
Osvìtimany a CM Mladí Burèáci


.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.

sobota
6. kvìtna 2017
PODJAVORINSKÉ
FOLKLÓRNE
SLÁVNOSTI 2017

BORŠIÈANÉ
NIVNIÈKA


.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.

sobota
8. dubna 2017
boršický
KOŠT
VÙNÍ A CHUTI

BORŠIÈANÉ
CM OHNICA

VÍC ZDE


.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.

sobota
25. února 2017
boršický
FAŠANK 2017

BORŠIÈANÉ + HASIÈI


.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.


ètvrtek
22. prosince 2016
Nivnice
19:00

GENERÁLNÍ ZKOUŠKA NA VÁNOÈNÍ KONCERTY
Nivnièka
Boršièané.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.

útorok
27. prosinca 2016
Lubina (SK)
VIANOÈNÝ
KONCERT

17:00
Nivnièka a Boršièané


.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.

støeda
28. prosince 2016
Bystøice pod Lopeníkem

kaple
14:30

VÁNOÈNÍ
KONCERT

Boršièané, Nivnièka, Maluèká nivnièka, Malá nivnièka a Muzikaša


.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.

støeda
28. prosince 2016
Nivnice

kostel
17:00

VÁNOÈNÍ
KONCERT

Boršièané, Nivnièka, Maluèká nivnièka, Malá nivnièka a Muzikaša


.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.

sobota
31. prosince 2016
Velká Javoøina
SILVESTR
NA POMEZÍ
ÈESKO-SLOVENSKÁ
VATRA PØÁTELSTVÍ

Boršièané.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.

nedìle
8. ledna 2017
Boršice u Blatnice

kostel
15:00

VÁNOÈNÍ
KONCERT

Boršièané, Nivnièka, Maluèká nivnièka, Malá nivnièka a Muzikaša


.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.

støeda
16. listopadu 2016
Boršice u Blatnice
19:30

PRED TÚ SVATÚ KATERINKÚ S PJESNIÈKÚ AJ S GORALENKÚ
tradièní predhodový
boršický porad.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.

pátek
2. prosince 2016
Vøesovice

SETKÁNÍ SBORÙ
Babule (Vøesovice), Drmolice (Bzenec)
Chlapi z Vážan, Nivnièka a Boršièané.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.

nedìle
11. prosince 2016
Olomouc,
sv. Michal
Velká Bystøice,
kostel Stìtí sv. Jana Køtitele

HANÁCKÝ
ADVENT
Boršièané, Nivnièka
a Rovina.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.


sobota
17. záøí 2016
ZPÍVÁNÍ POD HVÌZDAMI
Uherský Brod
zahrada Panského domu
18:00

Oldšava, Zpìvule z Bánova, Boršièané, Plkotnice, Kopa z Myjavy, CM Olšava, CM Olšavìnka


.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.


sobota
10. záøí 2016
SLAVNOSTI VÍNA 2016
Uherské Hradištì
Reduta
13:35-13:50


.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.


sobota
3. záøí 2016
VAØENÍ TRNEK 2016
Dolní Nìmèí, muzeum.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.


pátek
2. záøí 2016

HODOVÉ ZPÍVÁNÍ
a
ORLÍKOVA HODOVÁ SLÁVA S MLADÝMA BURÈÁKAMA

17:40 Nivnice
ulice Dr. Kachníka

NIVNIÈKA
BORŠIÈANÉ
CM MLADÍ BURÈÁCI

.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.

nedìle
28. srpna 2016
ZPÍVÁNÍ NA SCHODECH
Sady (Derfla)

15:00

viz odkaz na atmošku

.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.

sobota
27. srpna 2016
2. BORŠICKÉ GULÁŠOVÁNÍ

13:00
Boršice u Blatnice


.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.


sobota
20. srpna 2016
DOŽÍNKY ZLÍNSKÉHO KRAJE
Kromìøíž.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.


sobota
13. srpna 2016
POD HLUCKOU TVRZÍ
Hluk
45. MS Hluk
u tvrze ... 19:30.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.

sobota
6. srpna 2016
MILAN BOBÈÍK (40)
Suchá Loz.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.


nedìle
31. èervence 2016
SLAVNOSTI BRATRSTVA
ÈECHÙ A SLOVÁKÙ

Velká Javoøina.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.


sobota
23. èervence 2016
Buchlovice
FESTIVAL ÈESNEKU.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.

sobota
16. èervence 2016
KUPKOFEST 2016
koupalištì Nivnice

14:30 - 16:00.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.

sobota - nedìle
11.-12. èervna 2016

Mìèín u Klatov
VELIKÉ VYSTÚPENÍ

kultovní výlet
na Šumavu


.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.

pátek
3. èervna 2016

Veselí nad Moravou
16:30
ŠTÌPY 2016

Boršièané a
Maluèká nivnièka


.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.

ètvrtek
28. dubna 2016

KD Uh. Brod
BROLN a jeho hosté
Boršièané dostali pozvánku!


.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.


sobota
6. února 2016

Boršice u Blatnice
FAŠANK

BORŠIÈANÉ
HASIÈÉ
KULTURNÍ KOMIS
dechovka

Ludé, chystajte sa!!
Nebo radši poïte s nama do prùvodu!


.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.

støeda
27. ledna 2016
Uh. Hradištì
Galerie slováckých vín

19:00 - 22:00

NAUÈTE SA NOVÉ
BORŠICKÉ SEDLÁCKÉ
s mužským sborem Boršièané

srdeènì zveme :)


.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.

úterý
29. prosince 2015
Boršice u Blatnice
VÁNOÈNÍ KONCERT
z jehož veškerého výtìžku
podpoøíme naši adoptovanou
holèièku na Haiti

Boršièané, Nivnièka a dìti z Nivnièky

v boršickém kostele
SVATÉ KATEØINY
v 18 hodin


.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.

nedìle
27. prosince 2015
Nivnice
VÁNOÈNÍ KONCERT
z jehož veškerého výtìžku
podpoøíme naši adoptovanou
holèièku na Haiti

Boršièané, Nivnièka a dìti z Nivnièky

v nivnickém kostele
ANDÌLÙ STRÁŽNÝCH
v 17:00 hodin


.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.

nedìle
27. prosince 2015
Bystøice pod Lopeníkem
VÁNOÈNÍ KONCERT
z jehož veškerého výtìžku
podpoøíme naši adoptovanou
holèièku na Haiti

Boršièané, Nivnièka a dìti z Nivnièky

v bystøické kapli
SVATÉHO JOSEFA
ve 14:30 hodin


.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.

ètvrtek
19. listopadu 2015
Uh. Hradištì
Galerie Slováckého muzea

17:00

SETKÁNÍ SE SPISOVATELKOU
IVONOU BØEZINOVOU


.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.

sobota
21. listopadu 2015
Boršice u Blatnice
KATERINSKÉ HODY


zpìvácká výpomoc
LEGRÚTOM 2015


.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.

pondìlí
16. listopadu 2015
Boršice u Blatnice
19:30

PRED TÚ SVATÚ KATERINKÚ S PJESNIÈKÚ AJ S GORALENKÚ
tradièní predhodový
boršický porad.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.

nedìle
19. èervence 2015

Nivnice
FRANTIŠEK VÁVRA
køtiny

po hrubé mši


.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.

nedìle
5. èervence 2015

Bøezová
CYRÍLE 2015

bøezovské hody
po hrubé pøed kostelem


.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.

sobota
20. èervna 2015

Mutìnice
ZPÍVÁNÍ POD BÚDAMA

v 18.00
amfiteátr Pod Búdama


.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.

pátek - sobota
15. - 16. kvìtna 2015

Praha
NAVALIS
<--
pod nápisem odkaz
celé dva dny
V centru Prahy


.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.

úterý
19. kvìtna 2015
Praha
VALDŠTEJNSKÁ
ZAHRADA

.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.

pátek
1. kvìtna 2015
Nivnice

PRVOMÁJOVÝ JARMARK.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.

sobota
14. února 2015

Boršice u Blatnice
FAŠANK

BORŠIÈANÉ
HASIÈÉ
KULTURNÍ KOMIS
DH JAVORINKA

Ludé, chystajte sa!!
Nebo radši poïte s nama do prùvodu!


.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.

nedìle
30. listopadu 2014
Louka
TAJEMSTVÍ ADVENTU

kulturní dùm 15:00

BORŠIÈANÉ
MPS MUTÌNICE
MPS LOUKA
CHRÁMOVÝ SBOR LOUKA
ŽENY Z LOUKY
DÌTI ZŠ LOUKA


.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.

sobota
15. listopadu 2014
Boršice u Blatnice
19:00

PRED TÚ SVATÚ KATERINKÚ S PJESNIÈKÚ AJ S GORALENKÚ
tradièní predhodový
boršický porad.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.

sobota
20. záøí 2014

Vøesovice
ÈTVRTÁ PODZIMNÍ
beseda u cimbálu

KDE?
sál ZŠ Vøesovice

KDO?
DFS Klimentek
Smíšený sbor z Vøesovic
Malá nivnièka
Ženský sboreèek Nivnièka
Boršièané
Zpìvulenky Èeložnice


.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.

sobota
13. záøí 2014

UH. HRADIŠTÌ
SLAVNOSTI VÍNA
Boršièané


.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.


sobota
23. srpna 2014
Pivín
DOŽATÁ 2014

.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.


sobota
14. èervna 2014

OSTROŽSKÁ LHOTA
ANTONÍNKOVÉ SEÈENÍ
17:00 ... Boršièané


.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.


1.-4. kvìten 2014
Boršice u Blatnice
DOTÁÈENÍ DESKY
Boršièané
CM Mladí Burèáci
nahrávací studio
π-vox (Brno)

.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.


sobota
10. kvìtna 2014

Lubina
Slovensko
2. PODJAVORINSKÉ
FOLKLÓRNE
SLÁVNOSTI
16:00


.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.


zatím se hledá termín
Boršice u Blatnice
VÝŠLAP BORŠIÈANÚ
S MANŽELKAMI, MILENKAMI A DÌTMI
K HRUŠTIÈCE POD HRADIŠKO


.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.


sobota
12. dubna 2014

UH. BROD
VELIKONOÈNÍ JARMARK
kino Máj
Boršièané a ženský sboreèek Nivnièka


.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.

sobota
1. bøezna 2014

Boršice u Blatnice
FAŠANK

BORŠIÈANÉ + HASIÈÉ

Ludé, chystajte sa!!

.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.


pátek
27. prosince 2013
Boršice u Blatnice
VÁNOÈNÍ KONCERT
z jehož veškerého výtìžku
podpoøíme naši adoptovanou
holèièku na Haiti

Boršièané, Nivnièka a dìti z Nivnièky

v boršickém kostele
SVATÉ KATEØINY
po mši svaté
v 18 hodin


.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.

nedìle
29. prosince 2013
Bystøice pod Lopeníkem
VÁNOÈNÍ KONCERT
z jehož veškerého výtìžku
podpoøíme naši adoptovanou
holèièku na Haiti

Boršièané, Nivnièka a dìti z Nivnièky

v bystøické kapli
SVATÉHO JOSEFA
ve 14 hodin


.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.

nedìle
29. prosince 2013
Nivnice
VÁNOÈNÍ KONCERT
z jehož veškerého výtìžku
podpoøíme naši adoptovanou
holèièku na Haiti

Boršièané, Nivnièka a dìti z Nivnièky

v nivnickém kostele
ANDÌLÙ STRÁŽNÝCH
v 16:30 hodin


.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.

v pøedveèer státního svátku
sobota
16. listopadu 2013
Boršice u Blatnice 19:00
PRED TÚ SVATÚ KATERINKÚ S PJESNIÈKÚ AJ S GORALENKÚ
tradièní predhodový boršický porad

úèinkují:
Mužáci z Lužic
Hodová chasa Lužice

Mužský pìvecký sbor z Kunovic
Ženský sboreèek Nivnièka
Babule z Vøesovic

BORŠIÈANÉ
CM PAJTÁŠ


.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.

sobota
9. listopadu 2013
Vøesovice
TRETÍ PODZIMNÍ
beseda u cimbálu

KDE? sál ZŠ Vøesovice

KDO?
DFS Klimentek - Osvìtimany
smíšený sbor z Vøesovic
Boršièané
CM Jana Bradáèe


.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.


sobota
14. záøí 2013
ROHATEC
ZA ROHATCEM ZA DÌDINÚ

sekání mužských sború:
MS a ŽS Zlín, MS Prušánky, MS Kunovice, MS Valtice, MS Boršice a MS Rohatec

.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.


sobota
7. záøí 2013

UH. HRADIŠTÌ
SLAVNOSTI VÍNA
Boršièané


.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.


sobota
7. záøí 2013

Mikulov
PÁLAVSKÉ VINOBRANÍ
Malá nivnièka + Boršièané + NIVNIÈKA


.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.


pátek
6. záøí 2013

Slovácké divadlo
UH. HRADIŠTÌ
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ SLAVNOSTÍ VÍNA
Boršièané + Radošov + Klebetnice + CM Babica + CM Pramének


.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.


sobota
27. èervence 2013
Buchlovice
XII. FESTIVAL ÈESNEKU

.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.


sobota
6. èervence 2013

Lužice u Hodonína
HODY LUŽICE

BORŠIÈANÉ + NIVNIÈKA
+ MALÁ NIVNIÈKA + LUŽIÈANÉ

.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.


sobota
22. èervna 2013

Javorník
X. JAVORNICKÉ ZPÍVÁNÍ
Boršièané + NIVNIÈKA


.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.

sobota
11. kvìtna 2013

Lubina
I. PODJAVORINSKÉ SLAVNOSTI

BORŠIÈANÉ + NIVNIÈKA
+ CM FALEŠNICA

.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.


sobota
4. kvìtna 2013

Moravany u Kyjova
setkání mužských sborù


.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.


sobota
13. dubna 2013

Mistøice
4. roèník Ochutnávky vín
Boršièané a CM Mladý Vèelaran


.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.


sobota
9. února 2013

Boršice u Blatnice
FAŠANK

BORŠIÈANÉ + HASIÈÉ

chystajte sa!!

11:00-18:00 obchùzka
20:00 pochovávání basy v kulturáku
.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.


nedìle
13. ledna 2013
Boršice u Blatnice
PÁTÉ VÝROÈÍ

na den presnì

chystajte sa!!
.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.

nedìle
16. prosince 2012
Velká nad Velièkou
VÁNOÈNÍ ZPÍVÁNÍ

kulturní dùm ... 15:00

.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.

ètvrtek
13. prosince 2012
Ostrava TV NOE
pøímý pøenos poøadu
U NÁS aneb od cimbálu
o lidové kultuøe

20:00-21:20

.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.

nedìle
2. prosince 2012
Strážnice
oživlý skanzen
RADUJME SE,
VESELME SE...

skanzen ... 10:00-16:00

.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.

sobota
17. listopadu 2012
Boršice u Blatnice
folklorní koncert
PRED TÚ SVATÚ KATERINKÚ
S PJESNIÈKÚ
A S GORALENKÚ

s následnú besedú
u CM Mladí Burèáci

kulturák ... 19:30

.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.

sobota
10. listopadu 2012
Nivnice
DVACÁTÉ VÝROÈÍ NIVNIÈKY

sál Beseda ... 17:00

.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.

pátek
28. záøí 2012
Uherské Hradištì
NATÁÈENÍ S MISTØÍÒANKOU
VESELOBRANÍ

.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.

pátek
28. záøí 2012
Uherské Hradištì
NATÁÈENÍ S MISTØÍÒANKOU
VESELOBRANÍ

.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.

sobota
22. záøí 2012
Vøesovice
BESEDA S BABULAMA

.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.

sobota
22. záøí 2012
Boršice u Buchlovic
I. SLAVNOSTI BURÈÁKU

.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.

sobota
1. záøí 2012
Boršice u Blatnice
OBECNÍ DEN
budeme zpívat kolem 15:30

.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.

nedìle
29. èervence 2012
Velká Javoøina
SLAVNOSTI BRATRSTVA
ÈECHÙ A SLOVÁKÙ

.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.

sobota
28. èervence 2012
Buchlovice
FESTIVAL ÈESNEKU

.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.

nedìle 19. února 2012
NÚLK Strážnice
FAŠANKová obchùzka skanzenem

Boršièané, Bobkovníci a Nivnièka

sobota 18. února 2012
Boršice u Blatnice
FAŠANK 2012
Boršièané, hasièi a boršiètí muzikanté

.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.

sobota
7. ledna 2012
Boršice u Blatnice
TØÍKRÁLOVÝ KONCERT
z jehož veškerého výtìžku
podpoøíme naši adoptovanou
holèièku na Haiti

Boršièané, Nivnièka a dìti z Nivnièky

v boršickém kostele
SVATÉ KATEØINY
po mši svaté
v 19 hodin


.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.

sobota
7. ledna 2012
Bystøice pod Lopeníkem
TØÍKRÁLOVÝ KONCERT
z jehož veškerého výtìžku
podpoøíme naši adoptovanou
holèièku na Haiti

Boršièané, Nivnièka a dìti z Nivnièky

v bystøické kapli
SVATÉHO JOSEFA
v 17 hodin


.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.

sobota
31. prosince 2011 ... 13:00
Velká Javoøina
ÈESKO-SLOVENSKÁ VATRA PØÁTELSTVÍ
tradièní silvestr na pomezí

úèinkují:
BORŠIÈANÉ
plakát je ZDE


.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.

støeda
28. prosince 2011
Nivnice
VÁNOÈNÍ KONCERT
z jehož veškerého výtìžku
podpoøíme naši adoptovanou
holèièku na Haiti

Boršièané, Nivnièka a dìti z Nivnièky

v nivnickém kostele
ANDÌLÙ STRÁŽNÝCH
v 17 hodin


.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.

sobota
10. prosince 2011
Lukov
72. beseda u cimbálu
VÁNOÈNÍ
souboru Kašava ze Zlína


víceúèelová budova
PODHORAN LUKOV a. s.
10.12.2011 ... 19:30


.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.

sobota
26. listopadu 2011
Vøesovice
1. beseda u cimbálu
hostem i Jaromír Neèas
hrají Varmužovci


KDE? sál ZŠ Vøesovice


.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.

v pøedveèer státního svátku
støeda
16. listopadu 2011
Boršice u Blatnice
PRED TÚ SVATÚ KATERINKÚ S PJESNIÈKÚ AJ S GORALENKÚ
tradièní predhodový boršický porad

úèinkují:
MARTIN HRBÁÈ
s muzikou

VLASTA GRYCOVÁ
CM Huslièky
Ženský sbor NETÁTA
ze Strání

Ženský sbor NIVNIÈKA
z Nivnice
Mužský sbor SEN
ze Strání

a BORŠIÈANÉ


.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.

sobota
8. øíjna 2011
Lipov
Horòácko, poznej Ostrožsko
18:00


.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.

nedìle
18. záøí 2011
Blatnice
pod Svatým Antonínkem
Blatnické vinobraní 2011


.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.

sobota
10. záøí 2011
Uherské Hradištì
Slovácké slavnosti vína a otevøených památek


.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.

sobota
3. záøí 2011
Bzince
pod Javorinou
Dni obce
odjezd na vystoupení je
ve 13:00 z Boršic od kulturáku
plakát ZDE


.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.

nedìle
31. èervence 2011
Velká Javoøina
Slavnosti bratrství Èechù a Slovákù


.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.

sobota
30. èervence 2011
Buchlovice
festival ÈESNEKU


.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.

nevíme kdy
2011
zaséj prší

V ŠIRÉM POLI HRUŠTIÈKA


výprava k tajemnosti domova - pod Hradiško, tož letos snáï koneènì dojdeme daléj jak lóní

sraz ve 13:00
pod Panským hájem

kdo? Boršièané se svými ženami, pøítelkynìmi a dìtmi
vlastními i nevlastními a kamarádi z Nivnièky

.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.

pátek
1. èervence 2011
Hluk ... asi u Tvrze
zpívání mužských sborù v rámci XXI.roèníku Dolòáckých slavností písní a tancù


.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.


ètvrtek
16. èervna 2011
Praha ... Žofín
Vyhlášení nejvýznamnìjších firem ÈR

Úèinkovali: paní Jiøina Bohdalová, Nivnièka, Malá nivnièka, Boršièané, Bobkovníci,
CM Mladí Burèáci, Patrola Šlapeto a pan Václav Postránecký.
Scénáø a režie poøadu: Vlastimil Ondra.

.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.

sobota
12. bøezna 2011
Nivnice ... Beseda 17:00
ZPÍVÁNÍ V KRAJINÌ KOMENSKÉHO

vynikající zpìváci nastupující generace Slovácka + Nivnièka, Malá nivnièka, Maluèká nivnièka a Boršièané


.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.

støeda
29. prosince 2010
Nivnice
17:00, kostel

ètvrtek
30. prosince 2010
Bystøice pod Lopeníkem
16:00, kaple

ètvrtek
30. prosince 2010
Boršice u Blatnice
19:00, kostel

VÁNOÈNÍ
KONCERTY


výtìžek jde na podporu Adopce na dálku

úèinkují:
Boršièané
Maluèká nivnièka
Malá nivnièka
Nivnièka
a Muzikaša

.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.úterý
16. listopadu 2010
Boršice u Blatnice
19:00, kulturák

PRED TÚ SVATÚ
KATERINKÚ
S PJESNIÈKÚ
AJ S GORALENKÚ


netradièní predadventní a predhodové zpívání


kdo:
výborná pìvecká seskupení
Hájíèek z Chrenovca (Slovensko)
Hrubovrbecký mužský sbor
dìti z Maluèké a Malé nivnièky
a Boršièané

po poradu bude vyhrávat
CM Mladí Burèáci


.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.

sobota
16. øíjna 2010

HODOVÉ ZPÍVÁNÍ
v Hradèovicích v hale na høišti
zaèátek v 17:00

budú tam asi:
Lhota, Òúves, Derfla, domácí a my

.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.

sobota
2. øíjna 2010

ZPÍVÁNÍ BORŠICKÉMU
FARÁØI

pøi mši svaté

.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.


.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.

sobota
21. srpna 2010

BORŠICKÁ SVAJBA

výprava k tajemnosti domova
v pøirozených kulisách obce Boršice u Blatnice

kdo bude uèinkovat?
pøedevším
obèané Boršic u Blatnice,
dále
dechovka poskládaná z boršických muzikantù a muzikantù s tìma boršickýma spríznìnýma, plus CM Mladí Burèáci

.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.

sobota
24. èervence 2010

130. výroèie narodenia M. R. Štefánika

výprava do kraja
KOŠARISKÁ (Slovensko)

kdo bude uèinkovat?
FS Hornád (Košice), Po¾ana (Brno), HÁJIÈEK (Chrenovec-Brusno), FS Brezová (Brezová pod Bradlom), ¼udová hudba ROSENKA (Košariská) a Boršièané

ètvrtok
27. mája 2010

CELOSLOVENSKÁ PREHLIADKA ZPOZ

spoloèné vystúpenie Klenotnice z Bziniec pod Javorinou a Boršièanú
kde? Sliaè(Slovensko)

V utorok 27.4.2010 sa uskutoènila v Nemšovej regionálna prehliadka Zborov pre obèianske záležitosti, na ktorú postúpili aj naši "zpozáci". Súažili s programom "DNI obce - podpis zmluvy o priate¾stve a spolupráci". Jednalo sa o spoloèný program s družobnou obcou Boršice u Blatnice. Program, podporený vystúpením speváckych súborov Klenotnica a Boršièané, zaujal nielen divákov, ale aj porotu, ktorá ho vybrala na celoslovenskú prehliadku do Sliaèu. Celoslovenská prehliadka sa bude kona 27. mája 2010 a dúfam, že im všetci budeme drža palce. (zdroj: www.obecbzince.sk)


.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.

nedìla
23. kvìtna 2010

Kunovice
JÍZDA KRÁLÙ


.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.

útorok
27. apríla 2010

KRAJSKÁ PREHLIADKA ZPOZ

spoloèné vystúpenie Klenotnice z Bziniec pod Javorinou a Boršièanuov
kde? Nemšová (Slovensko)


.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.

sobota
24. dubna

V ŠIRÉM POLI HRUŠTIÈKA

výprava k tajemnosti domova - pod Hradiško,
letos snáï dojdeme aj daléj jak lóní

sraz v 15:00 pod Panským hájem

kdo? Boršièané se svými ženami, pøítelkynìmi a dìtmi
vlastními i nevlastními

.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.

pátek
23. dubna 2010

Dolní Nìmèí
PREDSALÁTOVÉ ZPÍVÁNÍ

zazpívajú Hluèané, Dolnìmèané, Vlènovjané, Hradèovjané a Boršièané
kde? Dolní Nìmèí, kulturák ve 20:00


.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.

útorok
13. apríla 2010

OKRESNÁ PREHLIADKA ZPOZ

spoloèné vystúpenie Klenotnice z Bziniec pod Javorinou a Boršièanuov
kde? Bzince pod Javorinou (Slovensko)


.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.

Kvìtná nedìla
28. bøezna 2010

CHLAPSKÁ VÝPRAVA NA PRÚTÍ

výprava k tajemnosti domova
sraz ve 14:00 pod Pánským hájem

kdo? Boršièané se svými syny
vlastními i nevlastními
...

nedìla
14. února 2010
Boršice u Blatnice
fašanková obchùzka po dìdinì
spolupráce
Boršièané a hasièi

ve 12:30 od obecní hospody
trasa sa bude hlásit obecním rozhlasem
veèer v obecní hospodì
pochovávání basy
...

úterý
16. února 2010
Boršice u Blatnice, obecní hospoda
konec fašanku
19:00
Boršièané, hasièi a Nivnièka
...

sobota
20. února 2010
Nivnice, sál Beseda
Zpívání v krajinì Komenského
18:00
Boršièané, Nivnièka, Mladá dudácká muzika Strakonice
...

sobota
6. února 2010
Boršice u Blatnice, u Slaníkù
Návštìva a zpívání u strýca Slaníka,
kerý sa dožívajú
PÌTADEVADESÁTI LET
sraz v 15:30 v hospodì
...

sobota
30. ledna 2010
Uherský Brod
výprava za tajemstvím dominikánského kláštera
13:00
Boršièané, Nivnièka
...

pondìlí
28. prosinca 2009
Boršice u Blatnice, u Hrabalú
Zabijaèka
celý deò aj celú noc
...

ètvrtek
24. prosinca 2009
Boršice u Blatnice
24:00, pred kostelem
pùlnoèní zpívání

...

nedìla
20. prosinca 2009
Blatnièka
Vánoèní koncert
...

nedìla
13. prosinca 2009
Veselí nad Moravou, Koncertní sál ZUŠ
ŠTÌSTÍ KVÌTY FIALOVÉ
18:00
Kvìta Fialová a Boršièané
...

sobota
12. prosinca 2009
Velká nad Velièkou
15:00, kulturák

PREDVÁNOÈNÍ Z
PÍVÁNÍ
...

pondìlí
16. listopadu 2009
Boršice u Blatnice
18:00, kulturák

PRED TÚ SVATÚ
KATERINKÚ
S PÍSNIÈKÚ
AJ S GORALENKÚ


netradièní predadventní zpívání
O BORŠICKÚ DURANCIJU
...

sobota
10. øíjna 2009
Velký Týnec
KE KOØENÙM
17:00
...

sobota
26. záøí 2009
Nivnice, kostel
køtiny
11:00
Nivnièka a Boršièané
...

nedìla
20. záøí 2009
Uh. Brod - zahrada Pánského domu
Uherskobrodsko v písni a tanci
...

sobota
12. záøí 2009
Uh. Hradištì, Reduta
Slavnosti vína
13:00 - 14:00
Boršièané
...

sobota
5. záøí 2009
Bzince pod Javorinou
Den obce
15:00
...

sobota
8. srpna 2009
Benešov nad Plouènicí
dobroèinná akce s významnou hereckou osobností
Kvìtou Fialovou
na podporu 138 sirotkù v Africe - Monze
...

nedìla
26. èervenca 2009
Velká Javoøina
Bratrství Èechù a Slovákù
...

sobota
25. èervenca 2009
Vlènov ... búdy
hodové zpívání v búdách
...

sobota
25. èervenca 2009
Buchlovice ... zámecký park
festival èesneku
...

sobota
11. èervenca 2009
Javorník ... høištì
Javornické zpívání
...

sobota
20. èervna 2009
Hluk ... u tvrze
Kosení trávy
17:00 ... soutìž o SEKÁÈE HLUKU
zpívajú Hluèané, Tetièky z Hluku a Boršièané
...

støeda
17. èervna 2009

Praha ... Národní divadlo
Boršická svajba
...

nedìla
31. kvìtna 2009

Vlènov ... pøes poledòo na høišti
Jízda králù
...

ètvrtek 28. kvìtna 2009 Praha konference

sobota 23. kvìtna 2009 Ostrožská Nová Ves Lázeòské dny

nedìla 29. bøezna 2009 Kyjov ... sklepy na Šištótì zaèátek ve 14:00 pøed kyjovskou radnicí Otvírání sklepù. Již 6. roèník setkání mužských sborù v areálu kyjovských sklepù, spojené se zpìvy, koštováním vína a pøátelským øeènováním. Jedineèná možnost návštìvy místních sklepù!

sobota 28. února 2009 Nivnice ... sál Beseda ... 16:00 Zpívání v krajinì Komenského tradièní folklorní koncert

úterý 24. února 2009 boršická obecní hospoda fašankové posezení a zpívání babkárú od veèera do púnoci... možné sú aj náznaky pochovávání basy ... avizovaná fašanková obchùzka je odložená o rok...

sobota 21. února 2009 Vlènov ... sál KSK ...
1. VINAØSKÝ PLES

úterý 20. ledna 2009 Hluk ... tvrz ... 17:00 setkání hluckých seniorù

sobota 3. ledna 2009 Bystøice pod Lopeníkem, 15:00 vánoèní koncert v kapli Boršièané, Nivnièka a Kuøátko

nedìle
28. prosince 2008 Nivnice, 15:00 vánoèní koncert v

FJakub 28. August 2008 23:15 0 23989
poïte daléj

AKTUALITY

O ÈEM TO JE

CD BORŠICKÉ
SEDLÁCKÉ

F O T K Y

PSALI O NÁS

A K C E

BLOG pana SALÈÁKA

V Ý U K O V Ý MATERIÁL

K O N T A K T

NAPIŠTE NÁM

...........

N I V N I È K A

F O L K L O R N Í
A K A D E M I E

SPRÁVA WEBU

Statistika
     
 
PHP-Fusion v6.01.18
Best Resolution : 1024 x 768
Design & Copyright 2005 by ANUBIS